حامل ها

حامل ها
 سرسیلنر(OHVG)  کپه یاتاقان (SAMAND EF7)
 کپه یاتاقان (SAIPA Tiba)  قاب نردبانی(SAMAND EF7/ EF7 Turbo)
 قالپاق سوپاپ (SAMAND EF7/EF7 Turbo)  کپه هوا(PEUGEOT TU5)
 کپه دود(PEUGEOT TU5)  -