قطعات L90

قطعات L90
 کارتر ال 90 (موتور K4M)  دسته موتور میانی ال 90 (موتور K4M)
 پایه دینام ال 90 (موتور K4M)  محافظ ریل سوخت ال 90 (موتور K4M)
 جداکننده ای بخارات روغن ال 90 (موتور K4M)  براکت گیربکس ال 90