چشم انداز شركت

در افق چشم اندازه سال 1404 ،شرکت اطلس پمپ سپاهان به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده قطعات آلومینیمی خودرو در ایران الگویی برای شرکت های خصوصی فعال در این حوزه و مرکزی تاثیر گذار در سیاستهای کلان خودرو سازی کشور میباشد.
شرکت اطلس پمپ سپاهان در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:
1-ساختاری چابک و پویا ،آینده نگر و رقابت پذیر
2-شرکتی طراح ،پیشرو در نوآوری و بهرمند از تکنولوژی روز دنیا
3-بهره مند از منابع انسانی با انگیزه مشارکت پذیر و یادگیرنده
4-تعامل مطلوب با ذینفعان و مشتریان و الگو در جذب رضایت آنها
5-تامین کننده ای مطمئن و پایدار با رعایت استانداردهای زیست محیطی