نگهدارنده ها

نگهدارنده ها
 دسته موتور (PEUGEOT XU7)  پایه دینام (PEUGEOT TU5/TU3)
 پایه کمپرسور(PEUGEOT TU5)  پایه کمپرسور(PEUGEOT TU3)
 نگهدارنده منیفولد هوا(SAMAND EF7)  پایه فیلتر روغن(PEUGEOT TU5)
 پایه فیلتر روغن (PEUGEOT TU3)  -